>>Akademická vesnice píše starostovi Prahy 4

Akademická vesnice píše starostovi Prahy 4


By Martin - Posted on 03 Listopad 2009

1.11.2009 Obyvatelé Akademické vesnice se brání záměru MČ Praha 4 prodat a zastavět upravenou rekreační plochu s veřejně přístupnou zelení. V osobním dopisu, který podepsali mimo jiné matematik Prof. Jaroslav Kurzweil (nositel ocenění Česká hlava 2006), Doc. Jan Bernard, dlouholetý předseda Společnosti Národního muzea, chemik Doc. Karel Macek, nebo neurofyziolog MUDr. Jan Bureš, vyzvali významní představitelé české vědecké obce starostu Prahy 4 ing. Pavla Horálka aby se z titulu své funkce zasadil o zachování rekreační funkce pozemku a zamezil tak nekoncepčním zásahům do urbanistického řešení Akademické vesnice.
Radnice tak má šanci ukázat, že akademickou obec ve svém katastru bere vážně. Pod petici za zachování parčíku totiž kromě většiny obyvatel Akademické vesnice hromadně připojují své podpisy pracovníci navazujícího areálu ústavů České akademie věd. Zatím to vypadá, že radnici se naši renomovaní sousedé hodí jen při udělování čestného občanství, nebo když dostanou nějakou cenu a politici si snimi mohou potřást rukou před televizními kamerami.

Vážený pane starosto,
obracíme se na Vás jménem obyvatel Akademické vesnice jako na nejvyššího představitele naší městské části a jako na garanta jejího rozvoje.
Rada městské části Praha 4 doporučuje Zastupitelstvu městské části Praha 4 schválit prodej pozemku parc. č. 2889/100, ostatní plocha – ostatní komunikace, v k.ú. Krč. Podmínkou prodeje je využití prodávaného pozemku pro výstavbu bytového domu s dvěma nadzemními podlažími a s ustupujícím 3. podlažím. Po protestech obyvatel Akademické vesnice vyzvala MČ Praha 4 majitele okolních pozemků k předložení nabídky na odkup.
Rádi bychom Vás upozornili na skutečnost, že MČ Praha 4 nabízí k prodeji a zástavbě pozemek, který měl podle urbanistické koncepce Akademické vesnice sloužit pro rekreační aktivity obyvatel Akademické vesnice a jako zadní přístup k přilehlým pozemkům. Podle autora projektu Ing. arch. Ivo Vacíka  je jakákoliv zástavba pozemku v rozporu s původním urbanistickým záměrem a návrh zástavby zasahuje do práv autora (č. 35/1965 Sb. ve znění pozdějších předpisů).
Považujeme za chvályhodné, že na předmětné ploše byla majiteli okolních pozemků postupně vybudována veřejně přístupná zelená plocha se vzrostlými stromy. Aktivitou místní komunity byl tak naplněn alespoň zčásti původní urbanistický záměr. Tato plocha navíc představuje jedinou veřejně přístupnou zeleň v širokém okolí, která je rekreačně využívána nejen obyvateli Akademické vesnice, ale také obyvateli přilehlé zástavby řadových a dalších rodinných domů včetně panelového sídliště.
Součástí prodávaného pozemku je rovněž pěší komunikace spojující ulice Bohrova a Lukešova. Tento chodník je velmi frekventovaný a jeho zrušení by zhoršilo dostupnost jednotlivých částí Akademické vesnice.
Podle našeho názoru vede prodej a jakákoliv zástavba předmětného pozemku ke značnému zhoršení nejen životních podmínek v Akademické vesnici a následně i v navazující, dynamicky se rozvíjející zástavbě. Vzhledem k tomu, že celá Akademická vesnice představuje architektonicky i urbanisticky cennou lokalitu z 60. let, vedlo by další zahušťování zástavby k jejímu znehodnocení.
Z výše uvedených důvodů Vás žádáme, aby z titulu své funkce jste pomohl najít takové řešení této situace, které by vedlo k zachování rekreační funkce předmětné plochy a zamezilo nekoncepčním zásahům do urbanistického řešení Akademické vesnice, které by znamenaly trvalé znehodnocení cenného urbanistického celku.

Prof. RNDr. Jaroslav Kurzweil, DrSc
MUDr. Jan Bureš, DrSc
Doc. RNDr. Karel Macek
Prof. Slobodanka Matoničkin
Doc. Josef Neužil, CSc.
Doc. RNDr. Jan Bernard, CSc.