>>Stanovisko architekta Vacíka k zástavbě rekreačních ploch v Akademické vesnici

Stanovisko architekta Vacíka k zástavbě rekreačních ploch v Akademické vesnici


By Martin - Posted on 06 Listopad 2009

Vyjádření autora projektu k zamýšlené změně využití společných ploch v areálu Akademická vesnice v Praze – KrčiZastavovací plán AV jsem vypracoval na základě zastavovacích podmínek určených OÚPA/NVP, které byly posouzeny výběrem z 5.11.1965. Projektová dokumentace výstavby byla dokončena v březnu 1970 spolu se zpracováním definitivního plánu sídliště. Územní rozhodnutí bylo vydáno OÚPA/NVP dne 25. 5. 1970 a konečně dne 24. 3. 1971 bylo Odborem výstavby ONV Praha 4 vydáno stavební povolení pro celou výstavbu. Celkový stavební náklad na stavbu 53 r. d. činil 21149 mil. Kč. První projekty byly kolaudovány a uvedeny do provozu v prosinci 1976. Sídliště bylo původně zamýšleno bez jakéhokoli oplocení, pouze s rozdělením parcel  živými ploty a všechny plochy tvořily organický celek. Tato idea se v pražských podmínkách (stejně jako dříve u sídliště Spořilov) ukázala být nereálná a tak, při konečném dokončení sídliště byly jednotlivé bloky proti komunikacím oploceny jednotně provedeným tyčovým plotem o výšce 150 cm. Do územního plánu byly mimo pozemky vlastních r. d.  (o určené max. výměře 800 m2), veřejných komunikací a chodníků, zahrnuty i dvě plochy pro společné užívání obyvatel sídliště. Tyto plochy situované dovnitř bloků a přístupné pouze chodníky pro pěší, mají sloužit jako společné rekreační plochy s veřejnou zelení, hřišti pro rekreaci a plochami pro pobyt dětí.  Místo úvah o zastavění těchto ploch byla na místě snaha užívat tyto plochy podle původního určení a nenásledovat tak příklad přilehlé plochy mezi AV a sídlištěm Krč, která je již více než 50 let určena směrným plánem hl. města pro sport a rekreaci a slouží dnes, v konečné fázi, pouze pro venčení psů. Užívat plochy uvnitř sídliště AV k původním účelům je nutno tím spíše, že z důvodu zvyšujícího se počtu trvale parkujících aut na komunikacích sídliště (kde bylo parkování aut na ulici spíše výjimkou) jsou tyto zelené plochy jediné, které mohou být pro děti a rekreaci využity. Jako autor zastavovacího plánu jsem proto proti jakékoli změně využití společných ploch sídliště a navrhuji jejich revitalizaci v původním pojetí. Jakékoli zastavění těchto ploch není, dle mého názoru ani technicky realizovatelné. Závěrem podotýkám, že jak urbanistická, tak i architektonická a stavební řešení celého sídliště Akademické vesnice je chráněno Autorským zákonem č. 35/65 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a je s podivem, že odbor výstavby MÚ Praha 4 ustavení tohoto zákona nedodržuje. Praha 5. ŘíjnaIng.  Arch. Ivo  Vacík v.r.